Hội tin học tỉnh khánh hòa

Mẫu đăng ký hội viên dành cho cá nhân

Anh-3x4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA
Kính gởi: Ban chấp hành hội tin học tỉnh Khánh Hòa
Phái:
select

Nơi sinh:

Điện thoại:
Điện thoại:
(bắt buộc)


select

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội tin học tỉnh Khánh Hòa đã được phê chuẩn tại quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa, tôi hoàn toàn nhất trí với Điều lệ hội và tự nguyện làm đơn này xin được gia giập Hội tin học tỉnh Khánh Hòa.
select
select
select


Đính kèm 1 ảnh 3x4

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò