Hội tin học tỉnh khánh hòa

Mẫu đăng ký hội viên dành cho đoàn thể

Anh-logo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA
(Hội viên tập thể)
Kính gởi: Ban chấp hành hội tin học tỉnh Khánh Hòa


(bắt buộc)


select


Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò