Hội tin học tỉnh khánh hòa

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN QUỸ HỌC BỔNG KAICT NĂM 2016


Chia sẻ nội dung

STT

TÊN  ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SỐ TIỀN

1

Tồn từ 2015

 KAICT

7,984,000

2

Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ, Đại học Thông tin liên lạc

Nguyễn Hữu Thắng

2,000,000

3

Cựu học sinh B1 trung học Võ Tánh khóa 66-73

Ẩn Danh (300USD)

6,750,000

Tổng cộng

16,734,000


Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>