Hội tin học tỉnh khánh hòa

Nghiên cứu khoa học


Chia sẻ nội dung

Từ tháng 7/2015, Trung tâm chủ trì thực hiện đề tài Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Sở Khoa học Công nghệ Khánh Hòa giao.Đề tài có thời gian thực hiện là 24 tháng nhằm mục tiêu chính là nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ sở lưu trú và các cơ quan quản lý liên quan. Việc này nhằm hiện đại hóa và tối ưu hóa việc khai báo lưu trú, khai báo thuế của các cơ sở lưu trú và công tác thu thập thông tin quản lý của các cơ quan chức năng.

Kinh phí của đề tài là 8.445.000 đồng do ngân sách tỉnh cấp theo tiến độ triển khai. Bên cạnh sự phối hợp của cơ quan Công an, Cục Thuế, Sở Du lịch và Cục Thống kê Khánh Hòa, Trung tâm còn huy động sự tham gia của các đơn vị hội viên: nhóm Đại học Nha Trang thực hiện phân tích hệ thống, công ty Sweetsoft xây dựng mã nguồn dưới sự chủ trì của lãnh đạo trung tâm. Chủ nhiệm đề tài là ông Ngô Duy Khánh, chủ tịch KAICT kiêm giám đốc trung tâm.

Hiện nay, đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ và đang cho chạy demo phần mềm mới tại địa chỉ www.qllt.khanhhoa.vn .

Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>