Hội tin học tỉnh khánh hòa

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ PHẦN MỀM KHÁNH HÒA


Chia sẻ nội dung

Câu lạc bộ là đơn vị trực thuộc Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo điều lệ Hội tin học Khánh Hòa. Câu lạc bộ sử dụng có quỹ tài chính riêng và sử dụng con dấu của Hội tin học Khánh Hòa trong các giao dịch cần thiết. 
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÂU LẠC BỘ PHẦN MỀM KHÁNH HÒA

(Được phê duyệt kèm theo QĐ số       /QĐ-KAICT  ngày 16   tháng 12   năm 2015 )

--------------------------------

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU 1:. Tên gọi: 

1. Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Phần mềm Khánh Hòa.

2. Tên tiếng Anh: Khanh Hoa Software Club

3. Tên viết tắt: KSC

4. Địa chỉ liên lạc:

- Trụ sở: số 3 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: (58) 3525968

- Email: AIC.khanhhoa@gmail.com

- Website: www.Kaict.org.vn

5. Câu lạc bộ có biểu trưng (logo) riêng. Biểu trưng của câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm quyết định.

ĐIỀU 2: Tư cách pháp nhân:

Câu lạc bộ là đơn vị trực thuộc Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo điều lệ Hội tin học Khánh Hòa. Câu lạc bộ sử dụng có quỹ tài chính riêng sử dụng con dấu của Hội tin học Khánh Hòa trong các giao dịch cần thiết.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA CÂU LẠC PHẦN MỀM TỈNH KHÁNH HÒA

 

ĐIỀU 3 : Chức năng của Câu lạc bộ

            Cầu nối giữa các doanh nghiệp phần mềm, cũng như giữa doanh nghiệp phần mềm với các doanh nghiệp và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh hòa.  Đồng thời nghiên cứu, phát triển phần mềm phục vụ lợi ích cộng đồng, cũng như tìm kiếm, đào tạo, định hướng và phát triển các tài năng trẻ phục vụ cuộc thi cũng như nhu cầu tuyển dụng các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết hợp các bên liên quan hỗ trợ, tư vấn, giám sát, đánh giá và thẩm định các dự án tin học thuộc thẩm quyền của Hội tin học giao. Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật và giới thiệu công nghệ mới tới các thành viên Hội góp phần thúc đẩy ngành công nghệ phần mềm của tỉnh Khánh Hòa ngày một phát triển.

ĐIỀU 4 : Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

  1. Thường xuyên liên lạc với các doanh nghiệp phần mềm, tổ chức cơ quan nhà nước, doanh nghiệp khác có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nhằm nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, nhu phát triển phần mềm ứng dụng, nhu cầu việc làm từ đó có thể tư vấn, hỗ trợ và định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các trường trên địa bàn tỉnh Khánh hòa.
  2. Cố gắng tận dụng và huy động nguồn lực công nghệ phần mềm phục vụ hoạt động cộng đồng.
  3. Tìm kiếm, đào tạo, định hướng và phát triển các tài năng trẻ tỉnh phục vụ cuộc thi cũng như nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
  4. Định kỳ tổ chức báo cáo các chuyên đề giới thiệu công nghệ mới, hoặc mời các chuyên gia giới thiệu, chuyển giao công nghệ tới các thành viên hội.

5. Cùng Hội Tin học tham gia công tác xã hội, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong mọi lãnh vực cho hội viên và các đối tượng khác. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh viên của hội.

6. Liên kết, hỗ trợ thực hiện các dự án, đề tài ứng dụng khoa học chuyên ngành công nghệ thông tin nói chung và phát triển phần mềm ứng dụng nói riêng.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CỦA CLB

ĐIỀU 5 : Thành viên CLB

  1. Điều kiện thành viên:

a) Là hội viên cá nhân hoặc hội viên tập thể của Hội Tin học Khánh Hòa.

b) Có đơn tự nguyện gia nhập CLB.

c) Thủ tục kết nạp thành viên câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm quyết định.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nghĩa vụ:

a) Chấp hành nghiêm túc điều lệ của câu lạc bộ.

b) Đóng đầy đủ hội phí và đúng thời hạn.

c) Tham gia đầy đủ các hoạt động của câu lạc bộ.

d) Góp phần xây dựng và quảng bá hoạt động của câu lạc bộ.

e) Nhiệm vụ cập nhật thông tin mới, chia sẻ thông ích có ích cho Hội cũng như có thể hỗ trợ (tài chính hoặc các hình thức khác) cho hoạt động của câu lạc bộ.

Quyền hạn:

a) Được tham gia tất cả các hoạt động của câu lạc bộ.

b) Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ

c) Được thảo luận và biểu quyết các công việc của câu lạc bộ.

d) Được ưu tiên hỗ trợ trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ.

e) Được cập nhật,  chia sẻ kiến thức chuyên môn.

f) Được tư vấn hỗ chuyên môn, hỗ trợ tuyển dụng nguồn nhân lực cũng như nhu cầu chính đáng mà hội có thể đáp ứng.

g) Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của hội viên tập thể Hội Tin học theo điều lệ  hội và các qui định của CLB.

ĐIỀU 6 : Đại hội Câu lạc bộ:

1. Đại hội câu lạc bộ được tổ chức hai năm một lần. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

2. Nội dung chủ yếu quyết định tại đại hội:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Chủ nhiệm.

b) Định hướng phát triển và phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ tiếp theo.

c) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ.

d) Quyết định số lượng ủy viên Ban Chủ nhiệm. Bầu Ban Chủ nhiệm. Bầu Chủ nhiệm, Thư ký câu lạc bộ.

đ) Xem xét và thông qua báo cáo tài chính của Câu lạc bộ.

e) Thông qua việc giải thể Câu lạc bộ.

3. Nguyên tắc biểu quyết của Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá ½ (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

ĐIỀU 7 : Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ:

a) Ban Chủ nhiệm gồm: 01 Chủ nhiệm, 04 Phó chủ nhiệm và 1 Thư ký ủy viên.

b) Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ xây dựng và điều hành toàn bộ các hoạt động của câu lạc bộ giữa hai kỳ đại hội.

c) Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ triển khai chương trình hoạt động và quản lý ngân sách hoạt động của câu lạc bộ.

d) Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động và tài chính tại hội nghị tổng kết hằng năm của câu lạc bộ.

đ) Trường hợp ủy viên Ban Chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm bầu bổ sung ủy viên thay thế trong số các thành viên câu lạc bộ.

ĐIỀU 8 :  Chủ nhiệm câu lạc bộ:

1. Chủ nhiệm là người trực tiếp chịu trách nhiệm cao nhất của Câu lạc bộ, do Đại hội Câu lạc bộ bầu ra. Là chủ tài khoản của CLB, có trách nhiệm quản lý toàn diện việc thu-chi các nguồn kinh phí từ các  hoạt động, đảm bảo việc sử dụng các nguồn kinh phí này đúng mục đích.

2. Chủ nhiệm quyết định hình thức sinh hoạt, lịch sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ nhiệm, điều hành và tổ chức mọi hoạt động của Câu lạc bộ.

3. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm về các hoạt động trái với chức năng của Câu lạc bộ; chủ trì và kết luận các vấn đề liên quan đến công tác của Câu lạc bộ và là người phát ngôn của Câu lạc bộ.

ĐIỀU 9 : Phó chủ nhiệm và thư ký câu lạc bộ:

 Phó chủ nhiệm và thư ký do Đại hội câu lạc bộ bầu ra có nhiệm liên quan như sau:

- 01 phó chủ nhiệm: chịu trách nhiệm về công việc liên quan tới doanh nghiệp phần mềm tư nhân

- 01 phó chủ nhiệm:  chịu trách nhiệm về công việc liên quan phát triển phần mềm trong cơ quan nhà nước.

- 01 phó chủ nhiệm:  chịu trách nhiệm về công tác tổ chức.

- 01 phó chủ nhiệm: chịu trách nhiệm về công việc liên quan đào tạo   

- 01 thư ký câu lạc bộ: có nhiệm vụ quản lý các văn bản, tài liệu, việc thực hiện điều lệ và tài chính của Câu lạc bộ;  thay mặt Ban Chủ nhỉệm quyết định kết nạp thành viên theo quy định của Ban Chủ nhiệm.

ĐIỀU 10 Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ:

1. Hoạt động của câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên nhằm hợp tác phát triển cộng đồng phát triển phần mềm nói chung và phần mềm mã nguồn mở nói riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

3. Hoạt động của Ban Chủ nhiệm theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

CHƯƠNG IV

 TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 11 : Tài chính câu lạc bộ:

1. Nguồn thu của câu lạc bộ gồm:

a) Hội phí.

b) Đóng góp của các thành viên.

c) Thu từ hoạt động nghiên cứu và phát triển và hoạt động hợp pháp khác.

d) Tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

2.  Các khoản chi của câu lạc bộ:

a) Chi phí điều hành.

b) Chi tiền thù lao cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu hoặc hoạt động hợp pháp khác do Câu lạc bộ chủ trì.

c) Chi cho các buổi hội họp, sinh hoạt định kỳ, các buổi giao lưu với các thành viên.

d) Chi cho các phần thưởng, quà tặng.

3. Việc quản lý tài chính câu lạc bộ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG V

GIẢI THỂ

ĐIỀU 12 :  Điều kiện giải thể

Theo quyết định của Ban Chấp hành Hội Tin học Khánh Hòa hoặc quyết định của quá 50% thành viên CLB trong Đại hội Câu lạc bộ.

ĐIỀU 13 :  Thủ tục giải thể

  1. Trong thời hạn  7 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, CLB phải gửi quyết định giải thể đến Ban chấp hành Hội Tin học, người có quyền và lợi ích liên quan, người làm việc tại CLB;
  2. Trong thời hạn 30 ngày  kể từ ngày có quyết định giải thể, CLB phải:

­    Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc tại CLB.

­    Giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết.

­    Giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khỏan nợ (nếu có )

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 14 :  Hiệu lực thi hành

Bản điều lệ này gồm 6 chương, 15 điều có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội Câu lạc bộ thông qua và Ban chấp hành Hội Tin học ký quyết định ban hành.

ĐIỀU 15 :  Điều kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ này do Ban chủ nhiệm CLB  trình Ban chấp Hành Hội Tin học xem xét, quyết định.

Nha Trang ngày  16 tháng   12  năm 2015

TM BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC

                                                                                                                                      Chủ tịch

                                                                                                                                     Đã ký

                                                                                                                                          Ngô Duy Khánh


VP Hội tin học Khánh Hòa

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò
 
>